Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

OCHRONA PRYWATNOŚCI KANDYDATÓW

EMO-FARM Sp. z o. o. (dalej „EMO-FARM”) jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

EMO-FARM gromadzi następujące informacje: dane osobowe oraz dane kontaktowe, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, dotyczące miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadzimy również informacje związane z Państwa doświadczeniem zawodowym, wykształceniem i kwalifikacjami wymaganymi do zatrudnienia w EMO-FARM, w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.
EMO-FARM ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w EMO-FARM.
EMO-FARM może sprawdzać Państwa referencje, zbierać Państwa dane osobowe od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

EMO-FARM ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne oraz nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:
 • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 • planowania i kierowania biznesem;
 • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących EMO-FARM lub uzyskania porady prawnej;
 • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
 • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
 • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej.

 • W przypadku zaistnienia potrzeby pozyskania przez EMO-FARM Państwa danych osobowych do innych celów niż wymienione powyżej, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

  Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?

  Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zasobów Ludzkich EMO-FARM, kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo EMO-FARM współpracuje z kontrahentami i dostawcami w zakresie wykonywania niektórych usług, takich jak weryfikacja danych kandydata. Dostawcy oraz kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, a także do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie EMO-FARM zgodnie z obowiązującym prawem. W wyjątkowych przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie z obowiązującym prawem.
  Możliwe jest także zaistnienie sytuacji, w której Państwa dane osobowe zostaną przekazane do innych oddziałów korporacji Bausch Health w celach rekrutacji, w tym do USA, gdzie lokalne prawo dot. ochrony danych osobowych nie gwarantuje tożsamego poziomu ich ochrony. Jednocześnie informujemy, iż Bausch Health zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy mogą Państwo pozyskać kontaktując się z Bausch Health pod poniższym adresem:
  DPO@bausch.com.

  Ochrona Państwa danych osobowych

  EMO-FARM wdrożył program zabezpieczenia Państwa danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową ich utratą, jak również zniszczeniem bądź ich zmianą.

  Państwa prawa

  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, mają Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem:
  ochronadanychosobowych@bauschhealth.com

  Jak długo przechowujemy Państwa dane?

  W przypadku odrzucenia Państwa aplikacji w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez EMO-FARM przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych, nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.

  Dalsze informacje

  Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
  ochronadanychosobowych@bauschhealth.com


  W sytuacji, gdy uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch Health, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem:
  DPO@bausch.com.

  Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych funkcjonującego na terenie Państwa kraju.