Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

Niniejsza nota prawna odnosi się do zasad korzystania ze strony internetowej firmy EMO-FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie:

 

1)    Prawo autorskie:

 

a)    Treść strony internetowej  EMO-FARM chroniona jest prawem autorskim. W związku z powyższym zawartość niniejszego serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że EMO-FARM wyrazi na to pisemną zgodę.

b)    EMO-FARM wyraża zgodę na przeglądanie serwisu i drukowanie jego fragmentów wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie inne działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

c)    Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej EMO-FARM stanowią zarejestrowane znaki towarowe i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostęp Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody EMO-FARM.

 

2)    Zasady korzystania z Serwisu.

 

a)    Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów.

b)    Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej EMO-FARM mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. Nie mogą one zatem być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

c)    Przesyłając do EMO-FARM materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony internetowe deklarujecie Państwo, że:

i)      nie będzie on zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem;

ii)     nie narusza praw osób trzecich,

iii)   nie będzie zawierać wirusów lub innych cech mogących uszkodzić serwis.

Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na nieodpłatne umieszczenie materiałów w serwisie przez czas nieoznaczony oraz zobowiązujecie się do podejmowania działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

d)    Firma EMO-FARM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane również zasady korzystania z Serwisu.

 

3)    Odpowiedzialność

 

a)    Informacje zawarte w serwisie internetowym EMO-FARM zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne.

b)    EMO-FARM nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie EMO-FARM mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. Jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 42 212 80 85 lub poprzez wysłanie e - mail na adres emo-farm@bauschhealth.com.

c)    Firma EMO-FARM nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów umieszczanych na swojej stronie internetowej.

d)    Firma EMO-FARM nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na jej stronie internetowej bez jej pisemnej zgody.

e)    Serwis internetowy EMO-FARM  posiada linki do stron osób trzecich. EMO-FARM nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością EMO-FARM nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę, produkty czy usługi, o których na niej mowa. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

 

4)    Prawo właściwe i ochrona danych

 

a)    Korzystanie z Serwisu podlega prawodawstwu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy dla siedziby EMO-FARM.

b)    Korzystanie z serwisu internetowego EMO-FARM www.emo-farm.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.

c)    Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego.

d)    Podczas przetwarzania danych zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.